Jaarstukken 2018

Sociaal domein

Sociaal domein

Inhoud programma

Met de decentralisaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Particpatiewet is per 1 januari 2015 een breuk gekomen met de verzorgingsstaat zoals we die de laatste decennia kenden. Inwoners moeten  kunnen deelnemen aan en participeren in de samenleving. Ondersteuning vanuit de gemeente is dan ook zoveel mogelijk gericht op het zo snel mogelijk weer (meer) zelfredzaam zijn van (kwetsbare) inwoners. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen mogelijkheden en talenten van inwoners èn van de kracht van de netwerken om hen heen.

Thuis in de Wijk vormt de basis voor de herinrichting van het sociaal domein. Thuis in de Wijk is een netwerk van partijen en inwoners die samen zorgen dat er in wijken, kernen of buurten dingen gebeuren die de leefbaarheid en het welbevinden van inwoners ten goede komen. Zo’n netwerk bestrijkt een geografisch gebied en omvat informele (vrijwilligers) en formele (professionals) partijen. Samen moeten zij ervoor zorgen dat ontspanning, ontmoeting, preventie, informatie, advies, ondersteuning en begeleiding, dichtbij huis en in samenhang wordt geboden, op plaatsen waar inwoners graag komen. Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gaat een onderbouwd inzicht geven in de effectiviteit en de kostenbesparing van Thuis in de Wijk op de langere termijn.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 113.093

40,7 %

Baten

€ 40.869

13,9 %

ga terug