Jaarstukken 2018

Sociaal domein (Jeugd)

Sociaal domein (Jeugd)

Inhoud programma

In dit programma worden de transformatie en de ontwikkelingen in de jeugdhulp toegelicht, als onderdeel van het sociale domein. In aansluiting op Thuis in de Wijk ligt de focus op eigen kracht en op laagdrempelige, zo licht mogelijke hulp die aansluit bij de leefwereld van de jeugdige en het gezin. Het gaat om hulpvragen rond opvoeden en opgroeien. De individuele of groepsgerichte ondersteuning is niet altijd vrij toegankelijk. Dat betekent dat hier in sommige gevallen een beschikking voor nodig is.

Het gaat om  een combinatie van informele hulp (vrijwilligers) en formele hulp (professionals). De nieuwe manier van werken betekent dat gezinnen samen met hun netwerk en professionals tot oplossingen komen. Dit vraagt om aanpassingen in de (lokale en regionale) ondersteuning voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23. Daar ligt dus de focus van de transformatie.

De jeugdketen is een samenspel van het lokale netwerk (CJG Nissewaard incl. de Jeugd en Ondersteuningsteams (JOT's)) en regionale aanbieders van specialistische jeugdhulp. Dit deel van de keten valt onder maatwerkvoorzieningen 18-.  Zij werken samen met regionale voorzieningen zoals Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Veilig Thuis. Dit deel van de keten valt onder geëscaleerde zorg 18-. Samen leveren alle betrokken partijen hulp aan kinderen met een beperking, kinderen met ggz-problematiek, kinderen met een opvoedprobleem en kinderen bij wie de veiligheid thuis in het geding is.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 22.999

8,3 %

Baten

€ 270

0,1 %

ga terug