Jaarstukken 2018

Onderwijs

Onderwijs

Inhoud programma

Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen  mee te doen in de samenleving. Kinderen brengen op school veel tijd door. Naast het gezin en de buurt vormt de school dan ook een belangrijk aspect van hun leefomgeving.

De gemeente Nissewaard kent bijna 13000 kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. Daarvan neemt 52% deel aan het basisonderwijs en 39% neemt deel aan het voortgezet onderwijs. Resterend deel van deze kinderen nemen deel aan MBO of schoolgerelateerde trajecten. De meeste leerlingen  in Nissewaard behalen de startkwalificatie (minimaal Havo, VWO of MBO niveau 2) maar er is ook een deel dat voortijdig school verlaat. Het niet behalen van de startkwalificatie heeft directe gevolgen voor de maatschappelijke participatie van de jongeren.

Hoe eerder en hoe sterker het onderwijs haar brede basis kan uitvoeren, hoe groter de kans is dat deze bijdrage succesvol zal zijn. Aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt vergroot de kansen op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en de uitstroom naar passend werk.

Met het oog op de ontwikkelingen van kinderen tot zelfredzame burgers draagt de gemeente een belangrijk deel in de volgende elementen:

  • Peuterspeelzaalwerk en onderwijsachterstandenbeleid;
  • Zorgplicht voldoende openbaar onderwijs en onderwijshuisvesting;
  • Passend onderwijs en de koppeling onderwijs en (jeugd)zorg;
  • Gymnastieklokalen, bewegingsonderwijs en schoolzwemmen;
  • Leerplicht en RMC/ voortijdig schoolverlaters;
  • Leerlingenvervoer;
  • Aansluiting arbeidsmarkt;
  • Volwasseneducatie.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.915

3,2 %

Baten

€ 1.960

0,7 %

ga terug