Jaarstukken 2018

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting jaarstukken 2018

In dit jaarverslag staat wat we in 2018 hebben gedaan en bereikt. In deze samenvatting lichten we er een aantal thema’s voor u uit.

Nissewaard naar 2040
Op 6 december 2017 is het toekomstperspectief ‘Nissewaard naar 2040’ door de raad vastgesteld. Hierin zijn de kansen aangegeven die kunnen bijdragen aan een goede toekomst van Nissewaard. De belangrijkste principes zijn: zorg voor meer en gevarieerde werkgelegenheid, benut het groen in de stad en in de Bernisse in het bijzonder, bouw meer gedifferentieerde woningtypes (prijssegmenten, architectuur) in Spijkenisse en verbeter de bereikbaarheid.

In 2018 hebben we hier verdere invulling aan gegeven met de ‘agenda economisch vestigingsklimaat’ waarmee we gaan inzetten op verbetering van het economisch klimaat in het stadscentrum, de zorgsector en bedrijvigheid met een link naar de Haven. Voor de meeste onderdelen binnen de agenda hebben in 2018 voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. In het centrum van Spijkenisse hebben ondernemers en vastgoedeigenaren, samen met de gemeente al het nodige verbeterd en is onder andere met kleinschalige evenementen meer levendigheid gekomen. Ten opzichte van 2017 is in 2018 de hoeveelheid centrum-bezoekers met 4% gestegen en zij nemen ook langer de tijd voor hun bezoek.

Bij nieuwe bouwontwikkelingen, wordt ook rekening gehouden met het toekomstperspectief Nissewaard naar 2040. Zo worden voorbereidingen getroffen voor de aanpak van het gebied rondom het metro/busstation en wordt bij de renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen ook rekening gehouden met kansen voor de wijk voor vergroenen van de omgeving en toevoegen van andere woningtypen.

Bereikbaarheid
Op het gebied van bereikbaarheid van Nissewaard zetten wij in op verschillende vervoerstypen. In de Regionale Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten, die begin 2018 is vastgesteld, worden de speerpunten voor de komende jaren genoemd. Zo onderzoeken we nu maatregelen (waaronder een extra oeververbinding) voor een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Dit doen we samen met het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Provincie Zuid-Holland en de andere gemeenten op Voorne-Putten en is de Rijksoverheid betrokken. Ook hebben we voorbereidingen getroffen om samen met Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam een brugopeningsvoorspeller te realiseren, waardoor auto- en fietsverkeer straks eerder een alternatieve route kan kiezen. Ook in het kader van de acute zorgverlening op Voorne-Putten is een goede bereikbaarheid van groot belang.

Vanuit de MRDH heeft een aanbesteding plaatsgevonden van het openbaar vervoer op Voorne-Putten. Samen met de andere gemeenten op het eiland hebben wij ons ingezet voor goed busvervoer, ook in de dunner bevolkte gebieden zoals onze kernen. Een specifieke wens was verbetering van de bereikbaarheid van de Maasvlakte. Vanaf december 2018 rijdt er nu een bus van Spijkenisse naar het nieuwe transferium op de Maasvlakte.

We hebben ook aandacht voor het fietsverkeer. Concreet zijn de op- en afritten van de Spijkenisserbrug verbeterd.

Duurzaamheid
Om bij te dragen aan een beter klimaat en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zullen we als gemeente actie moeten ondernemen. Begin 2018 hebben we daarom de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 en de strategie  voor klimaatadaptatie Voorne-Putten vastgesteld. Nu is het tijd om voor Nissewaard, samen met de regiogemeenten op Voorne-Putten en in het Rijnmondgebied, de visie concreet in te vullen.

Het  is van belang dat zoveel mogelijk bedrijven, overheden, organisaties en inwoners zich voor duurzaamheid inzetten. We hebben daarom de campagne voor particuliere woningverbetering 'Werk aan de Woning' in 2018 voortgezet. Daarbij hebben we verschillende wijkacties georganiseerd om inwoners te informeren over de mogelijkheden die er voor hen zijn voor woningverbetering en financiering daarvan. Ook het scheiden van afval is in het belang van het milieu en de portemonnee van onze inwoners. Ook hier hebben we in 2018 verdere stappen in gemaakt. Bij vervanging van zaken kijken we naar duurzamere alternatieven. Zo vervangen we (buiten)verlichting altijd door LED en is onderzocht hoe dit proces versneld kan worden. Ook zijn we met een pilot gestart voor circulair inkopen van ons eigen kantoormeubilair. Met de recent opgerichte coöperatie Voorne-Putten Energie hebben we een intentieverklaring ondertekend om de sporthal Maaswijk te voorzien van zonnepanelen.

Bedrijven op het terrein Halfweg-Molenwatering zijn al jaren actief op het gebied van duurzaamheid, waaronder zonne-energie. Door een consortium van enthousiaste bedrijven wordt samengewerkt binnen het project DIME-HUB. Dit project richt zich op het lokaal opwekken en benutten van duurzame energie op het bedrijventerrein en het zichtbaar maken van deze innovaties aan inwoners. Recent is hierbij de solaroad in gebruik genomen waarvan de opgewekte energie gebruikt wordt door lokale ondernemers. In een experience center zijn deze ontwikkelingen te beleven voor belangstellenden. De gemeente heeft dit project ondersteund door middel van de inzet van een gebiedsmanager. Nissewaard zet de deur open voor innovaties en leerprocessen op het gebied van duurzaamheid.

Ook Nissewaard heeft te maken met extremer weer en dat zal in de toekomst niet minder worden. Daarom hebben we in 2018 een start gemaakt met een stresstest om te kijken hoe we kunnen omgaan met grote hoeveelheden water in het meest bebouwde deel van Nissewaard, het centrum van Spijkenisse. De mogelijke maatregelen die uit deze eerste stresstest naar voren zijn gekomen, worden onderzocht op haalbaarheid en de mate waarin deze maatregelen overlast door extreem weer beperken.  

Veiligheid en overlastbeperking
Veel zaken die bijdragen aan het beperken van overlast en bevorderen van de veiligheid, lopen al een aantal jaren. Zo is er cameratoezicht, werken onze handhavers nauw samen met de politie en is er in veel wijken en kernen buurtpreventie actief. In 2018 hebben we ons specifiek gericht op woninginbraken. Zo hebben we in samenwerking met woningbouwcorporaties en politie onder meer ingezet op preventie. De aanpak heeft opgeleverd dat het aantal woninginbraken in 2018 flink is gedaald.

Ook hebben we ingezet op het beperken van overlast in brede zin, zoals jeugdoverlast, hondenoverlast, zwerfvuil, bijplaatsingen (grof)vuil, woonoverlast en parkeerproblematiek. We hebben in 2018 de focus gelegd op het in kaart brengen van de knelpunten in de wijken en kernen. Op verschillende knelpunten hebben we actie ondernomen, zoals het handhaven van de afsluiting van Molendijk/Drogendijk in Zuidland voor vrachtverkeer en de aanpak van verkeerd geplaatst afval en zwerfvuil op hotspot locaties.

In 2018 hebben we verder ingezet op ondermijning. Ondermijning is wanneer normale voorzieningen worden gebruikt voor criminele doelen die de samenleving onderuit halen. Voorbeelden zijn drugshandel vanuit reguliere horecagelegenheden, hennepteelt in woonwijken of het beïnvloeden van verkiezingen vanuit het buitenland via sociale media. In 2018 hebben we veel geïnvesteerd om ondermijning te kunnen opsporen, bijvoorbeeld via data-onderzoek. Ook hebben we informatiebijeenkomsten gegeven voor ondernemers, zodat ze zich beter kunnen beschermen tegen misbruik door criminelen.  

High Five
We pakken niet alleen overlast en criminaliteit aan die onze samenleving negatief beïnvloeden, maar stimuleren ook positieve ontwikkelingen in Nissewaard. Zo zetten we met High Five in op fysieke, mentale en sociale gezondheid. Dit doen we voornamelijk door een netwerk te creëren dat actief bijdraagt aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving voor alle inwoners. Op de jaarlijkse ‘kick off’ voor basisscholen geeft het verenigingsleven bijvoorbeeld sportieve workshops en krijgen leerlingen voedings- en geldlessen.  We stimuleren groene schoolpleinen, een rookvrije omgeving en gezonde kantines. Sport en cultuur zijn belangrijk voor High Five. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo is sport en cultuur nog toegankelijker voor alle kinderen, ongeacht het inkomen. In 2018 zijn alle basisscholen en 30 sportverenigingen partner geworden van High Five. En dit netwerk breidt zich in rap tempo uit.

We richten ons niet alleen op kinderen, maar ook op andere groepen voor wie het misschien wat lastiger is om fysiek, mentaal en sociaal gezond te zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de ouderen. We zien en leggen nadrukkelijk een verband tussen High Five en Thuis in de Wijk.

Toekomstbestendig sociaal domein
Een belangrijke ontwikkeling binnen het sociaal domein is Thuis in de Wijk. Het doel is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te vergroten en de zorg betaalbaar te houden. Dit bereiken we door een vernieuwende manier van samenwerken tussen gemeente en maatschappelijke partners in de wijken en kernen, dichtbij en samen met de inwoners. Enkele partijen hebben een voortrekkersrol opgepakt, namelijk MEE, SWO, Kwadraad, Pameijer en JOZ. In 2018 hebben zij hun dienstverlening beter op elkaar afgestemd en zijn gezamenlijk spreekuren gaan houden. Wij hebben afgelopen jaar concrete opdrachten geformuleerd om Thuis in de Wijk verder uit te bouwen. Doel is om concrete veranderingen door te voeren door inwoners elkaar te laten ondersteunen waar dat kan, vrijwilligers in te zetten waar dat mogelijk is en de rol van professionals hierop aan te passen. Dit moet leiden tot minder inzet van duurdere individuele hulp door professionals.

In 2018 hebben we diverse voorbeelden ingezet die deze ontwikkeling ondersteunen. Zo werken we op kleine schaal met een mentor voor kwetsbare jongeren, die de jongere zelf uit zijn sociale omgeving kiest (project JIM). De professional ondersteunt de mentor. De mentor is ook na beëindiging van de hulpverlening nog voor de jongere beschikbaar. Een ander voorbeeld is de buurtcirkel die in 2018 is gestart. Hierbij ondersteunen mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen elkaar onderling, onder begeleiding van een getrainde vrijwilliger. Een derde voorbeeld is de praktijkondersteuner GGZ jeugd bij huisartsen (POH GGZ jeugd) die helpt bij psychische problemen van kinderen. De POH GGZ jeugd kan vaak een gezin direct helpen, waardoor doorverwijzing naar een specialist niet nodig is. In 2018 is het percentage deelnemende huisartsen aan de POH GGZ jeugd gestegen naar 90%. Ook zijn we eind 2018 gestart met de sociaal makelaar. Dit is een kwartiermaker gericht op het leggen van verbindingen tussen hulp en zorg en de mogelijkheden van informele hulp en het helpend vermogen van bewoners in buurten. In het kader van fraudebestrijding in de zorg is verkennend onderzoek gedaan en is extra gecontroleerd op de persoonsgebonden budgetten.

Om het sociaal domein toekomstbestendig te maken is echter meer nodig. Op alle onderdelen waar dat kan, zullen we moeten inzetten en we gebruiken data-onderzoek om ons te helpen die specifieke onderdelen te vinden. We zetten ons in ieder geval in om zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering en hebben hiermee in 2018, gesteund door de goede economie, een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden bereikt. Ook zijn we onze wijze van zorginkoop aan het vernieuwen en hebben we het vervoer voor (zorg)leerlingen en mensen met een beperking, gezamenlijk met andere gemeenten op Voorne-Putten aanbesteed. Al deze stappen, en de stappen die we de komende jaren nog gaan zetten, zijn nodig om het sociaal domein structureel werkend en betaalbaar te houden.

ICT
De ICT is in de kern sterk afhankelijk van het Shared Service Center Syntrophos, dit is de samenwerking tussen Brielle, Nissewaard en Westvoorne op dit gebied. 2018 kenmerkt zich vooral als jaar waarin audits zijn uitgevoerd en belangrijke besluiten zijn genomen gericht op stabilisatie, veiligheid en standaard oplossingen. De uitkomsten en voorgestelde maatregelen worden vanaf november 2018 tot en met juli 2019 geïmplementeerd.

Vanuit de idee om zoveel mogelijk standaard en bewezen technologie in te zetten, is Nissewaard samen met de andere gemeenten op het eiland aangesloten bij Dimpact. Dit is een vereniging van 35 gemeenten om zoveel mogelijk vanuit gemeenschappelijke standaards te werken. Het zaaksysteem, een van de belangrijkste pijlers van de vereniging, wordt door de deelnemende gemeenten van Syntrophos als eerste ingericht. Hierbij wordt het proces meldingen openbare ruimte als eerste product beschikbaar gesteld. Tot slot heeft Syntrophos in 2018 minder verstoringen gekend hetgeen zorgt voor een hogere gebruikers tevredenheid.  De genomen maatregelen hebben in dit licht een eerste positieve uitwerking.

Financiën
Met de aantrekkende economie, en het gevoerde financiële beleid over de afgelopen jaren, begint het financieel perspectief van Nissewaard verbeteringen te laten zien. Dit biedt ruimte om de ambities van raad en college te kunnen realiseren.
In 2018 is de grenscorrectie Oudenhoorn afgerond, hiervoor ontving de gemeente Nissewaard een bedrag van € 8,85 miljoen. Dit bedrag dient ter compensatie van het hierdoor ontstane structurele tekort. Voor de lange termijn dient de taakstelling Oudenhoorn nog ingevuld te worden. Er is € 9,8 miljoen aan precariobaten Stedin oude jaren in de Algemene reserve van de gemeente gestort en Stedin heeft geen bezwaarschrift tegen de precario-aanslag 2018 ingediend. Hierdoor is de begrotingsbuffer als afdekking van het risico voor de precariobaten Stedin niet langer nodig. Eneco is in de volgende fase gekomen, hierin heeft het verkoopproces van de aandelen verder gestalte gekregen.
Gedurende 2018 is scherper zicht gekomen op de wettelijk verplichte afwaarderingen van de grondexploitaties. Ook is de vervangingsbehoefte op het gebied van onderwijshuisvesting in kaart gebracht. Daarnaast is er meer zicht gekomen op de vervangingsopgave op het gebied van openbare ruimte voor de komende jaren.  

ga terug