Jaarstukken 2018

Veiligheid

Veiligheid

Inhoud programma

Veiligheid is één van de primaire taken van de overheid en kan worden gezien als een basisvoorwaarde voor het behoud van een prettig woon-, verblijf- en werkklimaat. Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten vindt plaats in een aantal kaderstellende nota’s, waaronder de Nota Nissewaard Veilig 2017 - 2021 en de Meerjarennota integraal toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Nissewaard 2015 – 2018.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 6.964

2,5 %

Baten

€ 219

0,1 %

ga terug