Jaarstukken 2018

Accommodaties

Inleiding

De gemeente Nissewaard beschikt over 247 accommodaties (peildatum 1 januari 2019) in de openbare ruimte. Met het vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om:

  • Het zo effectief mogelijk vervullen van de verplichte wettelijke taken;
  • Het huisvesten van de doelgroepen die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen en de eigen organisatie.

Het bezit en het beheer van het  vastgoed is geen doel op zich. Het financieel rendement of de optimalisatie in de exploitatie draagt bij aan het maatschappelijk rendement, doordat met de beschikbare middelen zo veel mogelijk klanten en/of doelgroepen van de beleidsafdeling van huisvesting worden voorzien en zo effectief mogelijk de wettelijke verplichtingen worden vervuld.

Alle accommodaties dienen te worden onderhouden. Inzicht in de stand van het onderhoud van de accommodaties is verwoord in de paragraaf kapitaalgoederen.

Naast het beheer van vastgoed vervult de afdeling de huisvesting van de ambtelijke organisatie en de facilitaire ondersteuning voor zowel de ambtelijke organisatie als voor gebruikers van maatschappelijk vastgoed.  Inzicht in de stand van zaken is verwoord het de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ook het Parkeerbeheer behoort tot de taak van de afdeling. Inzicht in de stand van zaken is verwoord in de paragraaf Parkeren en Parkeerbelasting.

ga terug