Jaarstukken 2018

Activa - Balans per 31 december 2018

x € 1.000

1.

VASTE ACTIVA

31-12-18

31-12-17

1.1

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

256.406

264.751

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

31.980

29.362

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

16.581

16.432

304.966

310.545

1.2

Financiële vaste activa

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

4.500

6.500

Overige langlopende geldleningen

30.444

30.863

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

7.681

7.681

Overige uitzettingen van één jaar of langer

1.299

4.414

43.925

49.457

Totaal vaste activa

348.891

360.002

2.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties

44.212

49.604

Voorziening voorraden onderhanden werk

-6.695

-5.022

Gereed product en handelsgoederen

41

41

37.558

44.623

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

1.352

959

overige vorderingen

11.953

26.729

voorziening voor overige vorderingen

-3.566

-16.666

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

17.480

9.000

27.218

20.022

2.3

Overlopende activa

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

16.980

13.660

nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

989

1.069

17.968

14.729

2.4

Liquide middelen

Kassaldi

45

50

Banksaldi

2.083

398

2.128

448

Totaal vlottende activa

84.872

79.822

TOTAAL ACTIVA

433.763

439.824

ga terug