Jaarstukken 2018

Financiële beschouwing

Resultaat overzicht baten en lasten 2018

Het overzicht baten en lasten sluit in totaal op een voordelig rekeningsaldo van € 2,8 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 3,4 miljoen en anderzijds een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 0,6 miljoen

 

X € 1.000

Omschrijving

Bedrag

V/N

I/S

Algemene uitkering

1.003

V

I

Eindafrekening zwerfvuil

247

V

I

WUP (overheveling)

241

V

I

Overheveling (restant andere apart vermeld)

237

V

I

Vergunningen (INFRA)

217

V

I

Precario

162

V

I

Verkoop grond  (geen bkw)

154

V

I

Onderzoek bereikbaarheid VP (overheveling)

118

V

I

Peuterspeelzaalwerk (overheveling)

110

V

I

Buiten parkeren

98

V

I

Vergunningen (bouw)

96

V

I

Recreatieschap VP

86

V

I

Porti post

76

V

I

OZB

72

V

I

Correctie voorziening dubieuze debiteuren

68

V

I

Toezicht BOA's

66

V

I

Herstructurering Sterrenkwartier

63

V

I

Algemeen beheer

62

V

I

Burgerzaken

59

V

I

Erfpacht

53

V

I

Diverse nog te betalen/ontvangen posten

4

V

I

Maatschappelijke begeleiding

-54

N

I

Rente

-107

N

I

P-lasten

-139

N

I

Vooruitontvangen post zwerfvuil

-189

N

I

Diversen

577

V

I

Resultaat gewone dienst

3.380

V

I

Winstneming Kreken van Nibbeland

1.050

V

I

Vrijval voorziening Heer&Meester

122

V

I

Toename voorziening Elementen

-2

N

I

Terugbetalen winst Heenvliet

-82

N

I

Correctie winstneming Heenvliet

91

V

I

Aanvullende voorziening Elementen

-1.794

N

I

Resultaat grondexploitaties

-615

N

I

Totaal resultaat

2.765

V

I

ga terug