Jaarstukken 2018

Activa - toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

x € 1.000

Gronden terreinen

Erfpacht-gronden

Woonruim-ten

Gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouwwerken

Riolering

Milieu

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Overige mva met maatschappelijk nut

Totaal in gebruik

Boekwaarde 01-01-18

66.435

21.323

97

154.897

102

28.203

1.159

76

21.618

203

16.432

310.545

Mutaties

27

-424

17

238

2.318

-1.458

1.051

-1.769

Investeringen

1.668

1.764

1.025

812

34

297

3.785

9.385

Desinvesteringen

1.787

1.040

769

778

3

1.202

5.579

Bijdrage derden

48

5

25

78

Afschrijvingen

418

4

4

5.358

11

866

126

13

1.729

113

665

9.307

Boekwaarde 31-12-18

65.925

20.280

93

150.061

108

27.817

4.163

94

18.704

1.141

16.581

304.966

Toelichting:

Ad mutaties: De commissie BBV heeft in 2014 de notitie riolering vastgesteld. Daarin wordt bepaald dat er een aparte rubricering voor de investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven wordt gepresenteerd. Deze mutaties zijn activa die verkeerd gerubriceerd waren. De mutaties zijn per saldo € 0;
Ad desinvesteringen gronden en terreinen: Dit betreft de desinvesteringen van grond wegens verkoop (Oude Maas) en een afstoting van gronden i.v.m. de grenscorrectie Oudenhoorn  (Eeweg en volkstuinen);
Ad desinvesteringen gebouwen: Dit betreft de desinvesteringen van gebouwen doordat per 1 januari 2018 de kern Oudenhoorn gemeente Hellevoetsluis is geworden (de Meent en onderwijsgebouwen);
Ad desinvesteringen riolering: Dit betreft de desinvesteringen van i.v.m. de grenscorrectie Oudenhoorn;
Ad desinvesteringen rubriek overige mva met maatschappelijk nut: Dit betreft de desinvesteringen van afkoopsommen erfpacht en verkoop van erfpachtgrond, waarvan verkoop van de Kelvinweg 13 de grootste is (€ 214.200).

ga terug