Jaarstukken 2018

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

x € 1.000

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen buiten de balanstelling

31-12-2018

31-12-2017

Het restant van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van het boekjaar bedraagt in totaal*:

115.547.425

115.654.904

ga terug