Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

Baten

X € 1.000

Programma + omschr

Begroting 2018

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur

1.626

2.067

2.081

14

V

2 Veiligheid

253

228

219

-9

N

3 Beheer openbare ruimte

21.383

22.577

22.292

-285

N

4 Economie en wonen

7.841

33.776

26.083

-7.692

N

5 Onderwijs

1.297

2.141

1.960

-181

N

6 Sport, Cultuur en recreatie

3.014

3.588

3.527

-60

N

7 Sociaal domein

39.618

40.069

40.869

799

V

8 Sociaal domein (jeugd)

270

270

V

Algemene dekkingsmiddelen

OZB

15.391

15.097

15.183

86

V

Algemene uitkering

149.811

148.924

150.686

1.762

V

Overige belastingen

5.766

15.066

15.056

-10

N

Treasury

8.916

1.242

1.224

-18

N

Dividend

3.000

4.651

4.653

2

V

Overhead

1.125

1.290

1.289

-1

N

VPB

Overige baten en lasten

145

9.035

9.482

446

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

184.154

195.304

197.571

2.267

V

Gerealiseerde totaalsaldo van baten

259.187

299.751

294.873

-4.877

N

Lasten

X € 1.000

Programma + omschrijving

Begroting 2018

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

1 Bestuur

6.060

6.258

6.093

165

V

2 Veiligheid

7.220

7.299

6.964

336

V

3 Beheer openbare ruimte

41.844

46.833

44.398

2.436

V

4 Economie en wonen

11.060

37.475

30.122

7.352

V

5 Onderwijs

8.391

9.316

8.915

402

V

6 Sport, Cultuur en recreatie

14.230

15.219

14.369

850

V

7 Sociaal domein

112.063

113.449

113.093

356

V

8 Sociaal domein (jeugd)

20.367

22.158

22.999

-841

N

Algemene dekkingsmiddelen

OZB

656

613

550

64

V

Algemene uitkering

V

Overige belastingen

1.390

327

151

175

V

Treasury

8.047

468

529

-62

N

Dividend

Overhead

30.220

31.373

31.388

-16

N

VPB

76

Overige baten en lasten

-819

-1.413

-1.528

115

V

Totaal algemene dekkingsmiddelen

39.570

31.367

31.091

276

V

Gerealiseerde totaalsaldo van lasten

260.804

289.375

278.044

11.331

V

X € 1.000

Reserves

Begroting

Bgr na wijziging

Realisatie

Saldo

Programma + omschr

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo begroting na wijziging -/- realisatie

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

260.804

259.187

289.375

299.751

278.044

294.873

6.454

V

1 Bestuur

132

168

375

168

297

-78

N

2 Veiligheid

V

3 Beheer openbare ruimte

445

434

3.231

1.043

2.403

-1.437

N

4 Economie en wonen

2.518

976

2.803

2.157

2.778

1.293

-839

N

5 Onderwijs

9

83

338

83

290

-49

N

6 Sport, Cultuur en recreatie

6

33

114

508

96

521

30

V

7 Sociaal domein

3.517

5.745

7.024

7.642

7.720

-1.201

N

8 Sociaal domein (jeugd)

240

3.272

416

3.987

539

V

Algemene dekkingsmiddelen

1.568

600

24.945

7.249

24.443

6.094

-653

N

Totaal mutaties in reserves

4.093

5.710

34.531

24.155

36.670

22.605

-3.689

N

Gerealiseerd resultaat

264.897

264.897

323.906

323.906

314.714

317.479

2.765

V

ga terug