Jaarstukken 2018

Overzicht per taakveld

Taakveld + omschrijving

Programma

Begroting Baten

Lasten

Saldo

Begroting na wijziging Baten

Lasten

Saldo

Realisatie Baten

Lasten

Saldo

Verschil begroting na wijz. met realisatie Baten

Lasten

x € 1.000 Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

PGM01 Bestuur

2.984

-2.984

391

2.956

-2.565

391

3.006

-2.615

-51

-51

N

0.2 Burgerzaken

PGM01 Bestuur

1.626

2.863

-1.237

1.676

3.052

-1.376

1.690

2.837

-1.147

14

215

229

V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

PGM04 Economie en Wonen

6.201

6.286

-85

10.159

11.372

-1.213

8.203

9.769

-1.566

-1.956

1.603

-352

N

0.4 Overhead

PGM04 Economie en Wonen

1.125

1.125

1.290

24

1.266

1.289

12

1.277

-1

12

11

V

PGM09 Verplichte Overzichten

30.220

-30.220

31.373

-31.373

31.388

-31.388

-16

-16

N

0.5 Treasury

PGM09 Verplichte Overzichten

11.916

8.047

3.869

5.893

468

5.425

5.877

529

5.348

-16

-62

-78

N

0.61 OZB woningen

PGM09 Verplichte Overzichten

9.483

461

9.022

9.375

431

8.943

9.401

388

9.013

27

43

69

V

0.62 OZB niet-woningen

PGM09 Verplichte Overzichten

5.908

195

5.713

5.722

182

5.540

5.782

162

5.620

59

21

80

V

0.63 Parkeerbelasting

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

256

57

198

329

57

271

363

53

310

34

5

39

V

0.64 Belastingen overig

PGM09 Verplichte Overzichten

5.766

1.390

4.377

15.066

327

14.739

15.056

151

14.905

-10

175

166

V

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

PGM01 Bestuur

149.811

213

149.598

148.924

250

148.674

150.686

249

150.436

1.762

1.762

V

0.8 Overige baten en lasten

PGM09 Verplichte Overzichten

145

-819

964

9.035

-1.413

10.448

9.482

-1.528

11.009

446

115

561

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

PGM09 Verplichte Overzichten

76

-76

0.10 Mutaties reserves

PGM01 Bestuur

132

132

375

168

207

297

168

128

-78

-78

N

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

445

445

3.231

434

2.798

2.403

1.043

1.361

-828

-609

-1.437

N

PGM04 Economie en Wonen

976

2.518

-1.543

2.157

2.803

-646

1.293

2.778

-1.485

-864

25

-839

N

PGM05 Onderwijs

9

9

338

83

255

290

83

207

-49

-49

N

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

33

6

27

508

114

395

521

96

425

13

17

30

V

PGM07 Sociaal Domein

3.517

3.517

7.024

5.745

1.279

7.720

7.642

78

696

-1.898

-1.201

N

PGM08 Sociaal Domein (Jeugd)

3.272

240

3.032

3.987

416

3.570

715

-176

539

V

PGM09 Verplichte Overzichten

600

1.568

-968

7.249

24.945

-17.696

6.094

24.443

-18.349

-1.155

502

-653

N

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

PGM02 Veiligheid

185

5.086

-4.901

109

5.048

-4.939

113

4.911

-4.798

4

137

141

V

1.2 Openbare orde en veiligheid

PGM02 Veiligheid

68

2.134

-2.066

119

2.251

-2.132

106

2.052

-1.946

-13

199

186

V

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

247

-247

241

-241

207

-207

34

34

V

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

346

15.127

-14.782

800

16.395

-15.595

977

15.277

-14.301

177

1.118

1.295

V

2.2 Parkeren

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

2.756

4.822

-2.066

2.786

4.866

-2.080

2.828

4.432

-1.604

42

433

475

V

2.3 Recreatieve havens

2

2

2

2

V

2.4 Economische havens en waterwegen

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

6

23

-17

4

21

-17

17

-17

-4

3

-1

N

2.5 Openbaar vervoer

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

8

31

-23

8

31

-23

1

34

-33

-7

-3

-10

N

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

PGM04 Economie en Wonen

608

805

-197

645

902

-258

644

879

-235

23

23

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

PGM04 Economie en Wonen

29

-29

95

29

66

29

-29

-95

-1

-95

N

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

PGM04 Economie en Wonen

112

232

-120

230

216

14

74

210

-136

-156

6

-150

N

3.4 Economische promotie

PGM04 Economie en Wonen

188

187

1

187

-187

241

162

79

241

25

266

V

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

PGM05 Onderwijs

532

4.948

-4.416

587

5.170

-4.583

651

5.100

-4.448

64

70

135

V

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

PGM05 Onderwijs

765

3.444

-2.678

1.554

4.147

-2.593

1.309

3.815

-2.507

-245

331

86

V

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

2

1.242

-1.240

2

1.380

-1.378

25

1.283

-1.258

23

96

120

V

5.2 Sportaccommodaties

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

1.088

3.917

-2.828

1.067

3.976

-2.909

1.071

3.493

-2.423

4

483

486

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

1.900

5.786

-3.886

1.984

5.806

-3.822

2.239

6.078

-3.839

254

-272

-17

N

5.4 Musea

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

129

-129

129

-129

107

-107

22

22

V

5.5 Cultureel erfgoed

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

24

202

-178

7

299

-292

22

312

-291

15

-14

1

V

5.6 Media

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

2.245

-2.245

2.245

-2.245

2.234

-2.234

11

11

V

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

59

5.567

-5.509

68

6.478

-6.410

76

6.355

-6.279

8

123

131

V

PGM06 Sport, Cultuur en Recreatie

709

-709

528

1.384

-856

171

861

-690

-357

523

166

V

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

PGM07 Sociaal Domein

715

10.990

-10.275

681

15.806

-15.125

580

15.302

-14.722

-101

504

403

V

6.2 Wijkteams

PGM07 Sociaal Domein

10.540

-10.540

3.775

-3.775

4

3.545

-3.541

4

231

234

V

6.3 Inkomensregelingen

PGM07 Sociaal Domein

33.749

41.050

-7.301

33.750

43.109

-9.359

33.913

43.484

-9.570

163

-375

-211

N

6.4 Begeleide participatie

PGM07 Sociaal Domein

2.853

13.255

-10.402

2.972

13.605

-10.633

2.981

13.810

-10.829

9

-205

-196

N

6.5 Arbeidsparticipatie

PGM07 Sociaal Domein

309

3.914

-3.605

309

4.249

-3.940

625

3.936

-3.311

316

313

629

V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

PGM07 Sociaal Domein

3

1.942

-1.939

3

2.305

-2.301

17

2.415

-2.399

13

-111

-97

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

PGM07 Sociaal Domein

1.488

10.767

-9.279

1.328

11.075

-9.747

1.480

11.318

-9.838

152

-243

-91

N

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

PGM08 Sociaal Domein (Jeugd)

20.148

-20.148

21.940

-21.940

264

22.761

-22.497

264

-821

-557

N

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

PGM07 Sociaal Domein

500

18.982

-18.482

1.028

18.833

-17.805

1.247

18.625

-17.378

220

208

428

V

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

PGM08 Sociaal Domein (Jeugd)

219

-219

219

-219

6

238

-232

6

-19

-13

N

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

PGM07 Sociaal Domein

622

-622

693

-693

22

659

-637

22

34

56

V

7.2 Riolering

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

6.402

4.985

1.417

6.023

5.332

691

5.572

4.861

710

-452

471

19

V

7.3 Afval

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

11.123

9.057

2.066

10.981

10.207

774

10.896

9.952

944

-85

255

170

V

PGM04 Economie en Wonen

272

185

87

272

161

111

274

145

129

2

16

18

V

7.4 Milieubeheer

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

3

1.235

-1.232

1.175

2.447

-1.272

1.158

2.409

-1.251

-17

38

21

V

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

PGM03 Beheer Openbare Ruimte

426

693

-267

402

759

-357

421

801

-380

19

-41

-22

N

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

PGM04 Economie en Wonen

828

-828

835

-835

2

770

-767

2

66

68

V

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

PGM04 Economie en Wonen

26

1.123

-1.097

21.039

21.355

-317

15.675

16.572

-896

-5.363

4.784

-579

N

8.3 Wonen en bouwen

PGM04 Economie en Wonen

434

1.385

-951

1.337

2.393

-1.055

969

1.575

-606

-368

817

449

V

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

264.897

264.897

323.906

323.906

317.479

314.714

2.765

-6.427

9.192

2.765

V

Hierboven de verdeling van de wettelijke taakvelden over de programma’s. De wettelijke taakvelden zijn onderverdeeld naar aard over de programma’s die niet aangepast zijn.

ga terug