Jaarstukken 2018

Economie en wonen

Economie en wonen

Inhoud programma

Dit programma richt zich op het in standhouden van en het versterken van het woon- en vestigingsklimaat van de gemeente Nissewaard. Als thuishaven van de wereldhaven bieden wij een goede plek om te wonen, te werken en te recreëren nabij het Havenindustrieel Complex. Inwoners voelen zich er thuis en ondernemers raken geïnspireerd en worden gesteund in het uitbreiden van hun onderneming. Om hier invulling aan te geven wordt op verschillende schaalniveaus samengewerkt, te weten MRDH, samenwerking Voorne-Putten en op lokaal niveau. Binnen dit programma komt ook het onderdeel Ruimtelijke Ordening aan bod.

Het programma richt zich tevens op de voorbereiding van de Omgevingswet, welke tot doel heeft een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies te realiseren. Niet de vraag "mag het wel?" maar het doel van initiatieven in de fysieke leefomgeving staat centraal.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 30.122

10,8 %

Baten

€ 26.083

8,8 %

ga terug