Jaarstukken 2018

Passiva - Balans per 31 december 2018

x € 1.000

3.

VASTE PASSIVA

31-12-18

31-12-17

3.1

Eigen vermogen

algemene reserve

25.484

10.728

bestemmingsreserves

39.522

39.716

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

2.765

497

Totaal eigen vermogen

67.772

50.942

3.2

Voorzieningen

14.170

14.660

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

270.557

305.043

ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

11.015

11.691

281.572

316.735

Totaal vaste passiva

363.513

382.337

4.

VLOTTENDE PASSIVA

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

overige kasgeldleningen

40.000

35.000

overige schulden

17.084

8.589

57.084

43.589

4.2

Overlopende passiva

opgebouwde ntb verplichtingen

11.616

11.799

ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

548

1.403

overige vooruitontv. bedragen

1.003

696

13.166

13.898

Totaal vlottende passiva

70.250

57.488

TOTAAL PASSIVA

433.763

439.824

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

115.547.425

115.654.904

ga terug