Jaarstukken 2018

Overzicht incidentele baten en lasten

Met de tabel incidentele baten en lasten wordt inzicht gegeven in hoeverre er sprake is van structureel en reëel financieel evenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel en reëel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2018 is samengesteld uit incidentele baten en lasten.

Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en de jaarrekening.
• Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningbesluit.
Het voordelige jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt € 2,8 miljoen. In dit resultaat zijn de incidentele baten en lasten ook opgenomen. Het gecorrigeerd saldo is € 2,8  + € 6,1  (€ 52.410 - € 60.812) = € 8,9 miljoen.

Voor een specificatie op de genoemde afwijkingen per programma wordt verwezen naar de financiële toelichting per programma.

Rechtmatigheidtoets met betrekking tot kostenoverschrijdingen in het jaarverslag

Van het programma 8 zijn de gerealiseerde kosten hoger dan de begrote kosten. Derhalve dient van de overschrijdingen van dit programma de rechtmatigheid beoordeeld te worden. Er is sprake van onrechtmatige uitgaven. Maar de overschrijdingen zijn getoetst aan de hand van het toetsingskader en passen binnen het beleid van de gemeente Nissewaard. Derhalve weegt deze begrotingsonrechtmatigheid niet mee in het oordeel van de accpountant.

Bij de volgende investeringen is er sprake van overschrijdingen die een begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken die meewegen in het oordeel van de accountant:

  • Krediet ondergrondse containers  € 231.904

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is niet voldoende aanvullend krediet aangevraagd bij de raad. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, omdat de kostenoverschrijding niet tijdig is gemeld aan de raad.

EU-aanbestedingen: In 2018 zijn vier opdrachten onrechtmatig verwerkt € 745.821;

PGB’s: geconstateerde fouten geëxtrapoleerd naar de massa zorgt voor een fout van € 64.949;

Bij de volgende investeringen is er sprake van overschrijdingen die geen begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken:

  • Kunstgras veld 2  € 33.180;

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In artikel 5 lid 5 van de financiële verordening is opgenomen dat een overschrijding op investeringen lager dan € 50.000 worden geautoriseerd bij vaststelling van de jaarstukken;

In programma 7/8 Sociaal Domein/Jeugd zit een onzekerheid van € 5,2 miljoen, dit betreft de Sociale Verzekeringsbank (PGB’s) voor € 3,7 miljoen, jeugd en WMO € 1,5 miljoen.

In totaal zijn de geconstateerde fouten: € 1.042.674;
In totaal zijn de geconstateerde onzekerheden € 5.200.000.

De onzekerheden blijven binnen de goedkeuringstoleranties van 3% van de totale lasten.

ga terug